Nombramiento de Juan Plaza como catedrático de 'Herbes'

 

Archivo Histórico Municipal, Valencia. Manual de Consells, 91, 16 mayo 1567.

 

 

«Tots los magnifichs Jurats de la insigne ciutat de Valencia Racional aduocats subsindich e pere de escaros notari en loch del scriua de la sala aiustats en la cambra de consell secret proueheixen que la cathedra de simples se done al magnifich joan plaza doctor en medicina ab cinquanta liures de dita moneda de aiuda de costa cascun any ab que haja de seguir lorde que per los magnifichs Jurats se li donara en lo legir E aixi mateix ab que haja de eixir per temps de trenta dies fora la present ciutat per les muntanyes e altres parts en lo temps e vegades que li parexerá pera mostrar als estudiants é compte ab hun ort en lo qual se planten les erbes que adaquell parexeran necessaries donanli loch opportu hon se fasa dit ort e ortola que tinga carrech de cultivar aquell e porte compte de les botigues de apothecaris E que dure per temps de dos anys donant per vacua la cathedra que de present lig.

Ts Felip de la torre é jaume plasa verguers dels magnifichs jurats habitadors de Valencia»